Klauzula informacyjna Falck Medycyna Sp. z o.o. - Falck
Ratownictwo 22 535 91 55 Falck na świecie O firmie Kariera

Klauzula informacyjna Falck Medycyna Sp. z o.o.

Niniejszy dokument służy spełnieniu obowiązku informacyjnego zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyjaśniamy, że zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informacje podawane są w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

Wyjaśniamy, że zgodnie z art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informacje podawane są w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

WPROWADZENIE

Niniejsza „Informacja” o ochronie danych osobowych  opisuje to w jaki sposób pracujemy z Państwa Danymi osobowymi w jaki sposób chronimy je oraz jakich wyborów mogą Państwo dokonywać w odniesieniu do tych danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że firma Falck Medycyna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ulicy Jana Olbrachta 94, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213143, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 17.500.000 zł – wpłacony w całości, NIP 527-243-59-38, jest administratorem Państwa danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane w siedzibie Administratora Danych Osobowych oraz w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego wpisanych do Rejestru Podmiotów Leczniczych Wojewody Mazowieckiego pod numerem  000000007431.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Falck Medycyna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ulicy Jana Olbrachta 94 lub poczty elektronicznej e-mail na adres:  iod@falck.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Falck Medycyna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ulicy Jana Olbrachta 94 lub poczty elektronicznej e-mail na adres:  iod@falck.pl

 CEL ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DNAYCH OSOBOWYCH.

Administrator przetwarza Państwa Dane Osobowe wyłącznie w zakresie i celu  wykonywania usług zgodnie z:

DANE OSOBOWE.

„Dane osobowe” to dane, które identyfikują Państwa jako osoby fizyczne albo odnoszą się do osoby fizycznej pośrednio, którą można na ich podstawie zidentyfikować. Gromadzimy Dane osobowe na różne sposoby, w tym poprzez podpisanie umów, uzyskanie odrębnie zgody, rejestrację, aplikacje, w związku z wykonywanie usług oraz automatycznie podczas przeglądania naszych Stron.

Kategorie osób, których Dane Osobowe dotyczą: (i) pacjenci;  (ii) pracownicy.

Operacje lub zestaw operacji wykonywanych na Państwa Danych Osobowych: (i) zbieranie; (ii) utrwalanie; (iii) organizowanie; (iv) porządkowanie; (v) przechowywanie; (vi) adaptowanie lub modyfikowanie; (vii) pobieranie; (viii) przeglądanie; (ix) wykorzystywanie; (x) przesłanie dopasowywanie lub łączenie; (xi) ograniczanie; (xii) usuwanie lub niszczenie.

Rodzaje przetwarzanych Danych Osobowych: (i) imię lub imiona; (ii) nazwisko lub nazwiska; (iii) płeć; (iv) adres zameldowania ; adres zamieszkania, pobytu lub do korespondencji z kodem pocztowym; (v) data urodzenia; (vi) numery PESEL;  (vii) inny numer identyfikacyjny; (viii) NIP; (ix) numer dowodu osobistego; (x) numer paszportu; (xi) numer innych dokumentów; (xii) obywatelstwo; (xiii) okoliczności związane z zatrudnieniem (w tym okres zatrudnienia, miejsce pracy); (xiv) numer telefonu, w tym telefonu komórkowego; (xv) adres e-mail; (xvi) informacje o aktualnym  stanie zdrowia.

BEZPIECZÉNSTWO DANYCH OSOBOWYCH.

Stosujemy uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne służące do ochrony Państwa Danych osobowych. Państwa Dane Osobowe są bezpieczne.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Będziemy przechowywać Państwa Dane osobowe tak długo, jak to będzie konieczne lub dozwolone z uwagi na cele, dla których zostały one uzyskane i w sposób opisany w niniejszej Informacji o ochronie Danych Osobowych.

Przy ustalaniu czasu trwania okresu przechowywania uwzględniamy czas obowiązywania relacji z Państwem oraz wymagania obowiązujących nas przepisów prawa, tj.:

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA GRANICĘ

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.

PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

USŁUGI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Państwa Dane Osobowe są udostępniane innym osobom w celu wykonywania usług przez Administratora Danych Osobowych. 

OSOBY NIELETNIE

Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie Danych Osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. Administrator Danych Osobowych, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

Przysługuje Państwu prawo: (i) dostępu do treści swoich Danych Osobowych; (ii) ich sprostowania, (iii) ich usunięcia (iv) lub ograniczenia przetwarzania, (v) do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także (vi) prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli chcieliby Państwo przejrzeć, poprawić, zaktualizować, ograniczyć przetwarzanie, usunąć Dane osobowe, które wcześniej nam Państwo przekazali lub jeśli chcieliby Państwo otrzymać kopię takich Danych osobowych w celu przesłania ich do innego podmiotu, mogą Państwo skontaktować się z nami. Odpowiemy na Państwa wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Proszę mieć na uwadze fakt, że w celach ewidencyjnych lub po to, by zrealizować usługi, które Państwo rozpoczęli przed złożeniem wniosku o zmianę bądź usunięcie danych, możemy zachować pewne Dane Osobowe.

Jeżeli dane osobowe zostały podane za Państwa zgodą, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność ich przetwarzania, którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Państwo również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

O Falck:

© Falck Medycyna Sp. z o.o. | Polityka prywatności