Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course - Falck
Ratownictwo 22 535 91 55 Falck na świecie O firmie Kariera

Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course

Zaawansowane zabiegi ratujące życie u osób dorosłych

Kurs certyfikowany przez American Heart Association (AHA). Trzy tygodnie przed rozpoczęciem kursu uczestnicy otrzymają drogą e-mailową program szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Opis kursu:

Specjalistyczne szkolenie przeznaczone dla zespołów ratownictwa medycznego, personelu Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz izb przyjęć. Zajęcia prowadzą instruktorzy ACLS – według aktualnych wytycznych AHA.

Częścią kursu są m.in. wykłady, seminaria, studium przypadku oraz ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego stosowanego u osób dorosłych.

Najważniejsze zagadnienia:

Kurs kończy się egzaminem testowym i praktycznym. W zależności od wyników egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie. Osoby, które uzyskają najwyższe oceny z egzaminu końcowego oraz wykażą się zdolnościami pedagogicznymi, będą miały możliwość wzięcia udziału w kursie instruktorskim.

Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenie na kurs odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza dostępnego przy opisie każdego kursu. Trzy tygodnie przed kursem, po mailowym potwierdzeniu uczestnictwa oraz potwierdzeniu wpłaty na konto organizatora, kursantom zostaną wysłane materiały szkoleniowe. W przypadku braku wymaganej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu lub zmiany jego terminu.

Zapytanie o ofertę

Rozwiń
za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), czyli m.in. telefonu komórkowego, tabletu, komputera. Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Spółka Falck Medycyna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ulicy Jana Olbrachta 94, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213143, NIP 5272435938. Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być powierzane dla realizacji powyższego celu do innych podmiotów współpracujących z Administratorem Danych. Podane dane będą przetwarzane zgodnie Art. 6 pkt 1 a z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane gromadzone są na podstawie niniejszej zgody. Dane nie będą poddawane profilowaniu. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgody doprowadzi do niemożliwości osiągnięcia celu. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuję poprzez wysłanie maila na adres: iod@falck.pl lub wysłanie listu na adres zgodny z adresem rejestrowym. Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
Preferujesz kontakt telefoniczny?
Skontaktuj się z naszym biurem

© Falck Medycyna Sp. z o.o. | Polityka prywatności