Kurs Ratownika Medycznego - Falck
Ratownictwo 22 535 91 55 Falck na świecie O firmie Kariera

Kurs Ratownika Medycznego

​Opis kursu:

Szkolenie skierowane jest do czynnych zawodowo ratowników medycznych, pracujących w jednostkach PRM. Celem kursu jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz zwiększenie umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej.

Najważniejsze zagadnienia:

Szkolenie kończy się egzaminem testowym i praktycznym. W zależności od wyników egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia lub zaświadczenie o uczestnictwie.

Kurs organizowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, na podstawie art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410). Program kursu opracowany jest przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Zgodnie z w/w ustawą po zaliczeniu kursu uczestnik otrzymuje 120 punktów edukacyjnych z 200 wymaganych w danym okresie edukacyjnym.

Numer kursu: 5-R-132-2015

Termin kursu:

Szkolenie podzielone jest na 2 zjazdy, każdy trwa 3 dni.

Cena: 650 PLN

Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenie na kurs odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza dostępnego przy opisie każdego kursu. Do osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w kursie, zostaną wysłane mailem szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy i numer konta, na które należy wnieść opłatę. W przypadku braku wymaganej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu lub zmiany jego terminu.

Zapytanie o ofertę

Rozwiń
za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), czyli m.in. telefonu komórkowego, tabletu, komputera. Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Spółka Falck Medycyna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ulicy Jana Olbrachta 94, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213143, NIP 5272435938. Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być powierzane dla realizacji powyższego celu do innych podmiotów współpracujących z Administratorem Danych. Podane dane będą przetwarzane zgodnie Art. 6 pkt 1 a z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane gromadzone są na podstawie niniejszej zgody. Dane nie będą poddawane profilowaniu. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgody doprowadzi do niemożliwości osiągnięcia celu. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuję poprzez wysłanie maila na adres: iod@falck.pl lub wysłanie listu na adres zgodny z adresem rejestrowym. Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
Preferujesz kontakt telefoniczny?
Skontaktuj się z naszym biurem

© Falck Medycyna Sp. z o.o. | Polityka prywatności